Follow us

ชาวพุทธหลั่งไหลไปทำบุญวันมาฆะบูชา

นนทรัฐ ไผ่เจริญ และมาตาฮารี อิสมาแอ
กรุงเทพฯ และ นราธิวาส
2018-03-01
อีเมล
ข้อคิดเห็น
Share

ชาวพุทธในประเทศไทย ได้ร่วมทำกิจกรรมในวันมาฆะบูชาในปีนี้ โดยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ยังต้องมีการทำบุญและเวียนเทียนในตอนกลางวัน แทนช่วงค่ำเพื่อความปลอดภัยเช่นเดิม

ที่วัดอุไรรัตนาราม ในอำเภอบาเจาะ นราธิวาส ประชาชนชาวไทยพุทธ ทหาร และตำรวจ ได้ประชาชนร่วมเวียนเทีย​นตั้งแต่ในช่วงกลางวัน ส่วนประชาชนส่วนอื่นๆ ของประเทศ ยังคงเวียนเทียนในช่วงค่ำตามปกติ หลังจากการตักบาตร ทำบุญในตอนกลางวันเสร็จสิ้นลงแล้ว

ส่วนในกรุงเทพฯ พุทธศาสนิกชนบางส่วนพากันมาทำบุญและร่วมพิธีเดินเวียนเทียนขึ้นบรมบรรพตภูเขาทองกันอย่างเนืองแน่น เนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (หรือวัดภูเขาทอง)

วันมาฆะบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือนสาม (ในปีนี้ตรงกับเดือนสี่) เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระเอหิภิกขุอุปสัมปทา จำนวน 1,250 รูป ที่มาประชุมพร้อมกัน ณ วัดเวฬุวัน ในแคว้นมคธ โดยไม่ได้นัดหมาย

ซึ่งโอวาทปาติโมกข์นั้น ประกอบด้วย การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส อันเป็นหลักของพุทธศาสนิกชน

ความเห็น (0)
Share
ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ