จรรยาบรรณนักข่าว

2022.02.15

สิ่งสำคัญยิ่งในพันธกิจของเบนาร์นิวส์คือ การยึดมั่นอย่างเคร่งครัดในมาตรฐานสูงสุดสำหรับการรายงานข่าว เบนาร์นิวส์ เป็นหน่วยงานหนึ่งของเรดิโอฟรีเอเชีย ได้รับงบประมาณประจำปีสนับสนุนจากสำนักงานสื่อระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for Global Media - USAGM) แต่มีความเป็นเอกเทศอย่างเต็มที่จากรัฐบาลสหรัฐฯ ในการเลือกข่าวที่จะรายงาน นักข่าวทุกคนของเบนาร์นิวส์ต้องปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพและตามหลักจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดของการรายงานข่าว โดยต้องเป็นไปตามหลักการพื้นฐานดังต่อไปนี้ :

นักข่าวเบนาร์นิวส์ได้รับการคาดหวังให้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของผลงานของตน ข่าวและเนื้อหาอื่น ๆ ที่ตนรายงานต้องถูกต้องตามความเป็นจริง สมดุล และเป็นกลาง ต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะเผยแพร่ข่าวออกมา โดยเน้นที่การใช้แหล่งข่าวต้นตอเป็นหลัก (เมื่อเป็นไปได้) ต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ปรับแก้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตลอดช่วงอายุของข่าว

นักข่าวเบนาร์นิวส์ต้องรักษาท่าทีอันสงบและเยือกเย็นในการปฏิบัติงานและการรายงานข่าว และหลีกเลี่ยงการโจมตี การโฆษณาชวนเชื่อ หรือการดูถูกดูแคลนบุคคล กลุ่ม หรือรัฐบาลใด ๆ นักข่าวเบนาร์นิวส์ต้องนำเสนอทุกมุมมองโดยปราศจากอคติ และหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนหรือการแสดงข้อคิดเห็นที่เป็นการส่งเสริมความคิดเห็นหรือจุดยืนใด แทนการรายงานข่าวตามข้อเท็จจริงและตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

นักข่าวเบนาร์นิวส์ต้องไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรง การจลาจล หรือการย้ายออกจากประเทศ เมื่อรายงานเกี่ยวกับการก่อการร้าย ลัทธิหัวรุนแรง หรือการขู่ที่จะใช้ความรุนแรง นักข่าวเบนาร์นิวส์ต้องมีความตื่นตัว และหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น และต้องไม่ยอมให้เบนาร์นิวส์ถูกใช้เป็นเวทีสำหรับการโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มหัวรุนแรง หรือการขู่ที่จะใช้ความรุนแรง นักข่าวและบรรณาธิการของเบนาร์นิวส์ต้องปรึกษากับรองบรรณาธิการบริหาร หรือบรรณาธิการบริหาร ก่อนที่จะเผยแพร่เนื้อหาที่อาจทำให้เบนาร์นิวส์เสี่ยงต่อการถูกใช้เป็นเวทีสำหรับจุดมุ่งหมายดังกล่าว

นักข่าวเบนาร์นิวส์ต้องไม่ใส่ข่าวลือ ข้อมูลที่ผิด หรือข้อมูลที่ขาดหลักฐานสนับสนุน และทฤษฎีสมคบคิด เข้าไปในรายงานหรือเนื้อหาอื่น ๆ โดยปราศจากการระบุว่า ที่มาของข้อมูลเป็นมาตามนั้น

ทุกครั้งที่เป็นไปได้ นักข่าวต้องแสวงหาและมีแหล่งข่าวมากกว่าหนึ่งแหล่งสำหรับรายงานแต่ละชิ้น เมื่อเป็นไปได้ ควรระบุแหล่งข่าวหรือให้ข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับแหล่งข่าว เพื่อให้ผู้อ่านเนื้อหาของเบนาร์นิวส์สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองถึงความถูกต้องของข้อมูล และทัศนะของแหล่งข่าวเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อจำเป็น นักข่าวเบนาร์นิวส์ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อปกป้องแหล่งข่าว หรือไม่ทำให้แหล่งข่าวตกอยู่ภายใต้อันตราย และเคารพความต้องการของแหล่งข่าวในการปกปิดชื่อเสียงเรียงนามของตน

หากมีข้อมูลสำคัญที่ผิดพลาดอยู่ปรากฏอยู่ในข่าว บทความแสดงข้อคิดเห็น หรือเนื้อหาที่เผยแพร่หรือตีพิมพ์โดยเบนาร์นิวส์ ซึ่งตนเป็นผู้รายงาน นักข่าวของเบนาร์นิวส์และภาคภาษานั้น ๆ ต้องยอมรับความผิดพลาดนั้นโดยทันที และออกคำแก้ไขที่ถูกต้อง โดยผ่านทางสื่อเดียวกันกับที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาดนั้น

นักข่าวเบนาร์นิวส์ต้องระบุชื่อเต็มของสำนักข่าวอื่นหรือสื่ออื่น ตลอดจนรายละเอียดทั้งหมด เมื่อใช้ส่วนใดก็ตามของการสัมภาษณ์ รายงาน หรือเนื้อหาของสำนักข่าวอื่นหรือสื่ออื่นภาพถ่าย วิดีโอ หรือทัศนวัสดุที่นักข่าวเบนาร์นิวส์เผยแพร่หรือตีพิมพ์ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยบรรณาธิการของเบนาร์นิวส์

นักข่าวเบนาร์นิวส์ต้องไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง กลุ่มต่อต้านรัฐบาล รัฐบาลพลัดถิ่น หรือกลุ่มศาสนาใดก็ตามในประเทศที่มีการเผยแพร่ข่าวและเนื้อหาของเบนาร์นิวส์ และต้องไม่สนับสนุนความคิดเห็นทางการเมืองที่อาจกระทบหรือถูกมองว่ากระทบต่อความเป็นกลางหรือความปราศจากอคติของเบนาร์นิวส์ นักข่าวเบนาร์นิวส์ได้รับการคาดหวังให้คงความเป็นกลางทางการเมืองในสื่อสังคมด้วย ไม่ว่าจะกำลังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภูมิภาคใดก็ตาม

นักข่าวเบนาร์นิวส์ต้องระบุชื่อเสียงเรียงนามของผู้ร่วมรายงานนอกสังกัด และในทุกบทความแสดงข้อคิดเห็น ต้องใส่ข้อความระบุว่าความคิดเห็นที่แสดงในบทความนั้นไม่ใช่ความคิดเห็นของเบนาร์นิวส์เสมอไป บทความแสดงข้อคิดเห็นต้องมีข้อความกำกับอย่างชัดเจนว่า เป็นบทความแสดงข้อคิดเห็น ในแต่ละบทความ เบนาร์นิวส์มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขผลงานของผู้เขียนนอกสังกัด และตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะใส่สิ่งใดบ้างเข้าไปในรายงานหรือเนื้อหางานอื่น ๆ

นักข่าวเบนาร์นิวส์ต้องไม่รับสิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่า เช่น ของกำนัล อุปการะ หรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ จากแหล่งข่าวหรือบุคคลอื่น ผู้ที่อาจอยู่หรือถูกมองว่าอยู่ในสถานะที่มีอิทธิพลต่อการรายงานข่าวและเนื้อหาอื่น ๆ ของเบนาร์นิวส์ อาจรับของกำนัลมูลค่าเล็กน้อย (ไม่เกิน 20 ดอลลาร์) ได้ แต่ต้องแจ้งให้หัวหน้าทราบ และหากหัวหน้าเห็นว่าไม่เหมาะสม จะต้องส่งคืนพร้อมคำอธิบายอย่างสุภาพ

นักข่าวเบนาร์นิวส์ต้องไม่รับงาน หรือกิจกรรมภายนอกที่ไม่ใช่ของเบนาร์นิวส์ ซึ่งจะละเมิดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตนมีต่อเบนาร์นิวส์ ผู้ที่ต้องการทำงานหรือกิจกรรมภายนอกดังกล่าว รวมทั้งการไปบรรยายหรือปรากฏตัวในงานที่มีสาธารณชนเข้าร่วม ซึ่งอาจส่งผลต่อการรับรู้ของสาธารณชนที่มีต่อเบนาร์นิวส์ จะต้องขออนุมัติล่วงหน้า ดังที่ระบุไว้ในนโยบายว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน

ในการทำงานให้แก่เบนาร์นิวส์ นักข่าวต้องไม่ระบุตนหรือแสดงตนว่าเป็นตัวแทนของหน่วยงานอื่นหรือองค์กรสื่ออื่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรนอกภาครัฐ

การละเมิดจรรยาบรรณนักข่าวของเบนาร์นิวส์และแนวปฏิบัติที่กำหนดโดยบรรณาธิการ อาจมีผลลงโทษทางวินัย และรวมถึง การเลิกจ้าง

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง