บทวิเคราะห์

ฝ่ายค้านคว้าชัยชนะในการเลือกตั้ง แต่ผู้แพ้อาจได้ครองอำนาจ

พรรคก้าวไกลและเพื่อไทยได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุด เมื่อวันที่ 14 พ.ค. แต่ยังต้องเผชิญความท้าท้ายครั้งใหญ่