Follow us
พล.อ.อักษรา เกิดผล (สูทสีดำ) หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขฯ ร่วมพูดคุยคณะผู้นำจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561

คณะกก.อิสลามปัตตานีเตรียม'เซฟเฮ้าส์'เพื่อการพูดคุย

เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานของฝ่ายรัฐ ฝ่ายขบวนการ และภาคพลเรือน ก่อนจัดตั้ง'พื้นที่ปลอดภัย'

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ