Follow us

ภารกิจของเรา

อีเมล
ข้อคิดเห็น
Share

เบนาร์นิวส์ มีภารกิจในการเสนอข่าวและสิ่งที่มีสาระ ที่เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์โลกที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรงและทันเวลา ไปยังผู้อ่านที่มีความหลากหลายด้วยภาษาต่างๆ ถึง 5 ภาษาด้วยกัน คือ ภาษาไทย ภาษาเบงกาลี ภาษามาเลย์ ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาอังกฤษ


ไม่ว่าในการทำรายงานข่าวนั้น จะเป็นที่ถกเถียงกันหรือมีข้อจำกัดมากมายเพียงใดก็ตาม ผู้สื่อข่าวภาคสนาม จะพยายามค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวและเหตุการณ์สำคัญๆ เหล่านั้น มารายงานให้ทราบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสุขภาพ  สิ่งแวดล้อม  เสรีภาพทางศาสนา  เศรษฐกิจ  ความขัดแย้ง  ซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้อ่านของเรา


เรามีความเชื่อมั่นในเสรีภาพในการนำเสนอข่าวที่มีความถูกต้อง เป็นธรรม และไม่มีอคติ ที่จะช่วยทลายกำแพงขวางกั้นระหว่างกัน  ซึ่งจะนำไปการสร้างสรรค์โลกที่มีสันติภาพ  มีความอดทนอดกลั้นต่อกัน  และมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป  สิ่งที่กล่าวมาคือแรงบันดาลใจและเป็นเครื่องนำทางในการนำเสนอรายงานข่าวของเรา


เบนาร์นิวส์ จักยึดมั่นในจรรยาบรรณของสื่อมวลชน เป็นสื่อใหม่ที่จะรายงานข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญให้ท่านทราบ เบนาร์นิวส์ คือ เสียงที่คุณไว้ใจได้

ความเห็น (0)
Share
ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ