หน่วยงานรัฐอบรมหลักสูตรตาดีกาใหม่แก่ครูชายแดนใต้

มารียัม อัฮหมัด
2018.04.23
ปัตตานี
180423-TH-tadika-school-620.jpg อุซตาส กำลังสอนนักเรียนในโรงเรียนตาดีกา บ้านเจาะกลาดี ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 16 มีนาคม 2553
มารียัม อัฮหมัด/เบนาร์นิวส์

หน่วยงานรัฐบาลไทย ได้จัดการฝึกอบรมให้อุซตาส ปรับการเรียนการสอนในศูนย์ศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือตาดีกา เพื่อให้เกิดความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันของบุคคลในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยหลักสูตรจะไม่มีการสอนเรื่องประวัติศาตร์ไทยและประวัติศาตร์ปัตตานี หากแต่มีประวัติพระศาสดามูฮัมหมัด

การฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้นที่โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2561 โดยนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างประสิทธิภาพ และคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด หรือตาดีกา พร้อมประกาศใช้หลักสูตรใหม่สอนนักเรียน โดยมีครูสอนหรืออุซตาส ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด หรือตาดีกา ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา 121 คน เข้าร่วมอบรม

ในโอกาสนี้ นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. นายเจ๊ะอาด สาลิมิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ศอ.บต. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8 ได้ร่วมกันให้การอบรมเพื่อให้ความรู้หลักสูตรใหม่ ซึ่งเป็นครั้งที่ห้า

"รัฐบาลได้ให้ความสำคัญแก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด หรือตาดีกา ซึ่งเชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตคนดีสู่สังคมได้ดี โดยได้ประกาศใช้หลักสูตรใหม่ของตาดีกาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้เยาวชนได้เข้าใจง่าย และนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เน้นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งโจทย์เหล่านี้ เป็นงานสำคัญที่ผู้สอนทุกคนจะต้องร่วมกันคิดว่า จะทำอย่างให้เยาวชนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ได้รู้ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้” นายอดินันท์ กล่าวในพิธีเปิดการอบรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

นายอดินันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องการเห็นเยาวชนในตาดีกา มีความรู้วิชาสามัญควบคู่กับวิชาศาสนา นำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการศึกษา และนำหลักศาสนาไปปฏิบัติในกิจวัตรประจำวันอย่างถูกต้อง พร้อมมีใจรักการเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม ชุมชน และประเทศ

นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวอธิบายว่า หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรดูอีน ประจำมัสยิดหรือโรงเรียนตาดีกา เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

นายอับดุลมุไฮมิน สาและ ประธานเปอร์กาซอ หรือชมรมโรงเรียนตาดีกา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า หลักสูตรสอนในโรงเรียนตาดีกาหลักสูตรใหม่ ได้มีการรับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาตั้งแต่ปี 2549  รับรอง แต่ของเก่าก่อนหน้านั้น ไม่มีการรับรองจากหน่วยงานของภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลเพิ่งมีการอบรมหลักสูตรใหม่อย่างจริงจังในตอนนี้

นายอับดุลมุไฮมิน กล่าวว่า หลักสูตรเก่าจะเน้นเรื่องของอัลกุรอ่านและฮาดิษ (หนังสือที่รวบรวมคำสอนของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม) สำหรับการสร้างครอบครัวอิสลาม และ มีการสอนวิชามลายู ที่แยกออกเป็น 2 แบบ คือ ยาวี และรูมี และสอนภาษาอาหรับ สอนประวัติศาสตร์ศาสดา แต่หลักสูตรเก่านั้น ถูกทางการมองว่าไม่สมบูรณ์

“ก็เลยทำอันใหม่ ที่มีเรื่องของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร มีค่ายภาคฤดูร้อน มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไม่มีสอนประวัติศาตร์ไทยและประวัติศาตร์ปัตตานี มีแต่สอนประวัติศาตร์ของศาสดา เพื่อให้เกิดเด็กดี ครอบครัวตักวา ประเทศมั่นคง อยู่บนโลกนี้อย่างสงบโลกหน้าสันติสุข” นายอับดุลมุไฮมิน กล่าว

ต้องสงสัยบ่มเพาะสมาชิกขบวนการ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด หรือตาดีกา จำนวน 1,666 แห่ง มีครูกว่าหนึ่งหมื่นคน มีนักเรียน 176,395 คน (ในจำนวนนี้ซ้อนทับกับเด็กที่เรียนในระบบโรงเรียนตามปกติด้วย เพราะตาดีกาสอนตอนเย็นและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) กับสถาบันปอเนาะ (เด็กโต) จำนวน 375 แห่ง นักเรียน 34,394 คน

ในอดีตที่ผ่านมา โรงเรียนตาดีกาและโรงเรียนปอเนาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายแห่ง ตกเป็นที่ต้องสงสัยขอรัฐบาลว่า เป็นแหล่งสอนให้เยาวชนเชื้อสายมลายูมีความคล้อยตามอุดมการณ์แบ่งแยกดินแดน คือ รัฐสุลต่านปัตตานี ซึ่งในปัจจุบัน คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา สราธิวาส และอีกสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา

เมื่อต้นเดือนนี้ พล.ท.ปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ได้แถลงข่าวว่า พบการทุจริตเงินอุดหนุนโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี จำนวนเงินกว่า 700 ล้านบาท โดยทางการพบว่า โรงเรียนบางแห่ง ให้การสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน และบุคคลากรทางการศึกษาบางคน ปลูกฝังแนวคิดเกลียดชังรัฐ

“เงินอุดหนุนการศึกษาของจังหวัดปัตตานี ปีละ 1,260 ล้านบาท โรงเรียนบางแห่งมีพฤติกรรมทุจริตงบประมาณของรัฐ เบียดบังทุจริต 760 ล้านบาท” พล.ท.ปิยะวัฒน์ กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวในขณะนั้น

ในเรื่องนี้ ประธานเปอร์กาซอ หรือชมรมโรงเรียนตาดีกา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวยืนยันว่า ในโรงเรียนตาดีกาต่างๆ ไม่มีการบ่มเพาะแนวคิดแบ่งแยกดินแดนให้กับเด็กที่มี อายุ 6-12 ปี แต่อย่างใด

ด้านนายอาหามะ อับดุลเลาะ อุซตาซสอนหนังสือในโรงเรียนตาดีกาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดยะลา กล่าวว่า เมื่อมีการใช้อบรมการใช้หลักสูตรใหม่ จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้รัฐบาลเลิกระแวง

"ใช้หลักสูตรที่รัฐประกาศก็ถือว่าดี รัฐจะได้สบายใจ ครูผู้สอนก็ไม่เดือดร้อน ปัญหาที่คือเขาระแวงเรา เมื่อเขาเอาหลักสูตรใหม่มาให้สอน เราก็สอน ปัญหาก็น่าจะหมดไป" นายอาหามะ กล่าวแก่เบนาร์นิวส์

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง