นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข ทำหน้าที่ต่อ หลังเกษียณสิ้นกันยายนนี้

นาซือเราะ
2015.09.23
TH-peacetalk-620 พลเอกอักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข แถลงข่าวเรื่องการดำเนินการกระบวนการสันติภาพกับกลุ่มมาราปาตานี เมื่อ 28 ส.ค. 2558
เบนาร์นิวส์

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวแถลง ตามที่มีข้อซักถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ของ พล.อ.อักษรา เกิดผล หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังสิ้นเดือนกันยายนนี้ เนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการนั้น ความเดิมสรุปได้คือ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 230/2557 เรื่อง การจัดตั้งกลไกขับเคลื่อน กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 26 พ.ย. 2557 กำหนดให้ นายกรัฐมนตรีมอบหมายผู้ทำหน้าที่ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต่อมา นายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย พล.อ.อักษรา เกิดผล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ทำหน้าที่ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

“เพื่อให้กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 259/2558 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 21 ก.ย. 2558 ให้ พล.อ.อักษรา เกิดผล ทำหน้าที่ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป โดย กอ.รมน.ในฐานะสำนักงานเลขานุการ คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป”

ช่องแสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นโดยการกรอกแบบฟอร์มด้วยอักษรธรรมดา ความเห็นจะได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไข Terms of Use ความคิดเห็นจะไม่แสดงในทันที อาร์เอฟเอจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในข้อคิดเห็นนั้นๆ กรุณาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของบุคคลอื่น และยึดถือข้อเท็จจริง