Follow us

กองทัพบก-พม. ร่วมมอบแขนขาเทียมแก่คนพิการห้าจังหวัดชายแดนใต้

มารียัม อัฮหมัด
ปัตตานี
2017-09-27
อีเมล
ข้อคิดเห็น
Share
พลโทสาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก (สวมเครื่องแบบ)พูดคุยกับผู้พิการ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติศิริกาญจนทักษิณ เขตพระราชฐานชั้นนอก พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส  วันที่ 26 กันยายน 2560
พลโทสาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก (สวมเครื่องแบบ)พูดคุยกับผู้พิการ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติศิริกาญจนทักษิณ เขตพระราชฐานชั้นนอก พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 26 กันยายน 2560
เบนาร์นิวส์

ในวันพุธ (26 กันยายน 2560) นี้ กองทัพบก โดยกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบแขน-ขาเทียมแก่คนพิการในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนใต้ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ซึ่งในล็อตนี้ มีผู้พิการที่มาขอรับแขน-ขาเทียมรวม 199 ราย เป็นรายใหม่ 100 ราย และรายเดิม 99 ราย ในจำนวนนี้ มีอยู่ 20 ราย ที่พิการเพราะเหตุรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติศิริกาญจนทักษิณ เขตพระราชฐานชั้นนอก พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

พลโทสาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พันเอกสุวิชัย เจริญวารีกุล ผู้อำนวยการกองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กล่าวว่า ผู้แทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแขนขาเทียมพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ปี 2527 เมื่อคราวแปรพระราชฐานทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้

"พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นผู้พิการมาเข้าเฝ้ารับเสด็จ จึงทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทางกองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้จัดหน่วยแขนขาเทียมเคลื่อนที่ เพื่อสนองโครงการพระราชดำริดังกล่าว ครอบคลุม 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี สตูล และนราธิวาส โดยมุ่งหวังให้ผู้พิการได้รับอุปกรณ์แขน ขาเทียม หรือมีเครื่องช่วยพยุงเดินที่มีความเหมาะสม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น" พลโทสาโรช กล่าว

โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากกรมแพทย์ทหารบก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในขณะที่โรงพยาบาลในพื้นที่ ได้ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างศรัทธา สร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ และที่สำคัญยังเป็นการสนองต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อีกด้วย

"ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณล้น ที่ทรงทำทุกอย่างกับทุกคน ทุกวันนี้ หากนึกถึงพระองค์ น้ำตาก็จะไหล ดีใจมากที่ได้เกิดมาในรัชกาลที่ 9" นายอูเซ็ง หะยีมูซอ ญาติผู้พิการ ชาวจังหวัดนราธิวาส กล่าวแก่เบนาร์นิวส์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริก่อตั้งโครงการ ในปี พ.ศ.2511 ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างอาคารแขน-ขาเทียม และในปี พ.ศ.2513 ทรงพระราชทานนามว่า โรงงานแขน-ขาเทียม

ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ทรงมีพระราชดำริ ให้จัดชุดปฏิบัติการแขน-ขาเทียม เพื่อให้ผู้พิการทั่วประเทศได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรที่เป็นผู้พิการของพระองค์อย่างแท้จริง โดยแผนกแขน-ขาเทียมได้ผลิตขาเทียมตามมาตรฐาน และใช้เวลาในการผลิตขาเทียมข้างละอย่างช้าประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งผู้พิการที่เข้าโครงการนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ความเห็น (0)
Share
ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ