วีดีโอ

ชาวพุทธร่วมใจทำบุญ-เวียนเทียนวันวิสาขบูชา เป็นพุทธบูชา ครั้งแรกหลังจากสองปีโควิด

2022-05-16

วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือนหก เป็นวันสำคัญคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

มีผู้สนใจดูมากที่สุด